http://wylecz.to/repository/files/zdjecia/Zdjecia_artykuly/Neurologia/thumb/290xX_fibromialgia.jpg.jpg

 

Tech­ni­kę Bo­we­na moż­na z po­wo­dze­niem sto­so­wać u wszyst­kich, nie­za­leż­nie od wie­ku i sta­nu zdro­wia, od no­wo­rod­ków po lu­dzi wie­ko­wych, od cier­pią­cych na drob­ne do­le­gli­wo­ści po ogól­no­ustro­jo­we cho­ro­by prze­wle­kłe. Za­rów­no cho­ro­by w sta­nie ostrym, jak prze­wle­kłym, neu­ro­lo­gicz­ne, czy psy­cho­so­ma­tycz­ne wy­ka­zu­ją po­pra­wę na sku­tek za­bie­gów Bo­we­na.

 

 

 

 

 

 

Za­bie­gi te sto­so­wa­ne ja­ko pierw­sza po­moc, przy­no­szą na­tych­mia­sto­wą ulgę w kon­tu­zjach (w tym spor­to­wych), ko­bie­tom cię­żar­nym, w ata­kach ast­my, pa­cjen­tom w sta­nie szo­ku.

Oso­bom nie­peł­no­spraw­nym po­pra­wia­ją spraw­ność i ja­kość ży­cia. W cho­ro­bach nie­ule­czal­nych opóź­nia­ją ich po­stęp, zmniej­sza­ją ob­ja­wy bó­lo­we, prze­dłu­ża­ją spraw­ność pa­cjen­ta.

 

 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR6177y377Wwco6LX-tm6rhpbiFqbGhSu-gWIcL6RMR7Rt8BFON

 

Nie ma prze­ciw­wska­zań do sto­so­wa­nia Te­ra­pii Bo­we­na. Nie da­je ona też skut­ków ubocz­nych.

Naj­bar­dziej spek­ta­ku­lar­ne efek­ty te­ra­peu­tycz­ne ob­ser­wu­je­my u nie­mow­ląt i zwie­rząt, co jest do­wo­dem, że nie ma­my tu do czy­nie­nia z efek­tem pla­ce­bo.

 

 

 

 

Przy­kła­do­we scho­rze­nia, w le­cze­niu któ­rych tech­ni­ka Bo­we­na da­je bar­dzo do­bre re­zul­ta­ty:

 • pro­ble­my mię­śnio­wo­-sz­kie­le­to­we:
  • bó­le kar­ku, ple­ców i lę­dź­wi, rwa kul­szo­wa,
  • wa­dy krę­go­słu­pa (m. in. sko­lio­za), dys­ko­pa­tie,
  • scho­rze­nia bio­der, ko­lan i stóp (rów­nież Ha­lu­xy),
  • ze­spół cie­śni nad­garst­ka, ło­kieć te­ni­si­sty i gol­fi­sty,
  • bó­le i ogra­ni­cze­nia ru­cho­mo­ści bar­ku (w tym „zam­ro­żo­ny bar­k”),
  • pro­ble­my ze sta­wem żu­ch­wo­wo – skro­nio­wym,
  • zwy­rod­nie­nia i za­pa­le­nia sta­wów (w tym RZS, ZZSK),
  • bó­le na sku­tek prze­cią­że­nia,
 • cho­ro­by neu­ro­lo­gicz­ne: uda­ry, MPD, Par­kin­son, SM,
 • pro­ble­my od­de­cho­we: ast­ma, ro­ze­dma płuc,
 • aler­gie, sła­ba od­por­ność or­ga­ni­zmu,
 • bó­le gło­wy, mi­gre­ny, za­wro­ty gło­wy, epi­lep­sja, za­to­ki, dys­funk­cje na­rzą­dów zmy­słów,
 • pro­ble­my z or­ga­na­mi roz­rod­czy­mi, mie­siącz­ko­wa­niem, me­no­pau­zą, pro­sta­tą, bez­płod­no­ścią,
 • do­le­gli­wo­ści w cza­sie cią­ży i oko­ło­po­ro­do­we,
 • pro­ble­my tra­wien­ne i wy­dal­ni­cze: zga­ga, re­fluks, cho­ro­ba wrzo­do­wa, scho­rze­nia pę­che­rzy­ka żół­cio­we­go, je­li­ta gru­be­go (w tym je­li­to draż­li­we), bie­gun­ki, za­par­cia, he­mo­ro­idy,
 • pro­ble­my krą­że­nio­we: zwią­za­ne z ci­śnie­niem tęt­ni­czym, cho­ro­by ser­ca, za­to­ry lim­fa­tycz­ne,
 • na­pię­cie, nie­po­kój, stres, nie­sta­bil­ność emo­cjo­nal­na (w tym ADHD), de­pre­sja,
 • ze­spół chro­nicz­ne­go zmę­cze­nia,
 • fi­bro­mial­gia i mia­ste­nia,
 • cho­ro­by tar­czy­cy i in­nych gru­czo­łów do­krew­nych,
 • scho­rze­nia pier­si, układ mo­czo­wy: cho­ro­by ne­rek, pę­che­rza i cew­ki, mo­cze­nie noc­ne (u dzie­ci), nie­trzy­ma­nie mo­czu (u do­ro­słych),
 • i wie­le in­nych.

 

 

Technika Bowena pomaga również osobom z autyzmem. Więcej dowiesz się na prezentacji, którą obejrzysz na Bowen Polska

Źródło i opracowanie: Bowen Polska